תנאים והגבלות

לפני השימוש באתר זה, אנא קרא את תנאי השימוש המפורטים להלן, כפי שהם חלים על השימוש שלך באתר זה. על ידי שימוש והמשך גישה לאתר זה, תיחשב סופית כמי שקיבלת את תנאי השימוש המפורטים להלן.

1. הגדרות

בתנאי שימוש אלה, למילים ולביטויים הבאים יהיו המשמעויות הבאות: - "מידע" פירושו מידע, נתונים, טקסט, תוכן, ניתוח, חדשות, דוחות, תוכניות, תצלומים, תמונה, גרפיקה, וידאו, אודיו, תוכנה ו חומרים אחרים, תקשורת, שידורים ופריטים אחרים, מוחשיים או בלתי מוחשיים; "שירותים" פירושם שירותים העשויים להיות מוצעים מעת לעת באתר זה; "תנאי השימוש" פירושם תנאי השימוש המפורטים להלן כפי שתוקנו מעת לעת; "אנחנו", "שלנו" או "אנחנו" פירושו ה-MICRODIA.

2. שינויים באתר

אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכל זמן, ללא הודעה אליך, להוסיף, לתקן או להסיר כל מידע מאתר זה, או לשנות את המצגת, המהות או הפונקציונליות של אתר זה.


3. שינויים בתנאים

אנו עשויים לתקן, להוסיף או למחוק כל תנאי של תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי ותיקון, הוספה או מחיקה כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם פרסום תנאי השימוש שהשתנו או הודעה על כך. אתה מסכים לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת כדי לוודא שאתה מודע לשינויים כלשהם. המשך הגישה והשימוש שלך במידע באתר ובשירותים אלה בעקבות תיקונים כאלה לתנאי השימוש, ייחשב באופן סופי כהסכמה שלך לתנאי השימוש שהשתנו.


4. התנהלות המשתמש

כתנאי לגישה או לשימוש שלך באתר זה, אסור לך:

הסגת גבול, פריצה, גישה, שימוש או ניסיון להסיג גבול, לפרוץ, לגשת או להשתמש בכל חלק מהשרתים שלנו, ו/או כל אזורי נתונים שלא קיבלת אישור על ידינו; אוֹ

להגביל או למנוע מכל משתמש אחר להשתמש ולהנות מהאתר; אוֹ

פרסם או שדר כל מידע בלתי חוקי, הונאה, לשון הרע, לשון הרע, מגונה, פורנוגרפי, גנאי, מאיים, מתעלל, מזיק, מעורר שנאה, פוגע, או מעורר התנגדות או בלתי סביר מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה כל שידור המהווה או מעודד התנהגות שעלולה להוות עבירה פלילית, מעוררת אחריות אזרחית, או הפרה אחרת של כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או זר; אוֹ

פרסם או שדר פרסומות, שידולים, מכתבי שרשרת, מזימות פירמידה, דואר זבל, הזדמנויות או תוכניות השקעה או כל תקשורת או הודעות לא רצויות אחרות (מסחריות או אחרות), או לעסוק בספאם או הצפה; אוֹ

פרסם או שדר כל מידע או תוכנה המכילים וירוסים, סוס טרויאני, תולעת או רכיב מזיק אחר או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכנות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של אתר זה או כל תוכנת מחשב או חומרה; אוֹ

לפרסם, לפרסם, לשדר, לשכפל, להפיץ או לנצל בכל דרך שהיא מידע שהושג דרך אתר זה למטרות מסחריות; אוֹ

העלה, פרסם, פרסם, שדר, שכפול או הפצה בכל דרך שהיא, מידע שהושג דרך אתר זה המוגן בזכויות יוצרים, או בזכות קניינית אחרת, או צור יצירות נגזרות לגביו, ללא אישור מראש ובכתב מבעלי זכויות היוצרים או בעל זכות או הפרה אחרת של כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים; אוֹ

לעקוב אחר או להטריד או להפר את הזכויות החוקיות של אחרים; אוֹ

אסוף או אחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים.

אין לך זכויות במידע הזמין באתר זה או במידע הזמין באתר זה ולא תשתמש במידע הזמין באתר זה בכל אופן או לכל מטרה, למעט כפי שמותר על פי חוקים או על פי תנאי שימוש אלה.


5. איסור גישה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לאסור, לדחות או להשעות את גישתך לאתר זה או לכל חלק ממנו באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, כאשר אנו רואים בכך לא מקובל או שאנו סבורים שהפרת אחד מהתנאים הכלולים בתנאים של שימוש או שאיסור או הכחשה כאמור מתאימים, רצויים או נחוצים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. למען הסר ספק, סעיפים 4, 7, 8 ו-12 יישארו תקפים ומתקיימים על אף שהגישה שלך לאתר זה או לכל חלק ממנו אסורה, נדחתה או מושעית.


6. קישורים לאתר וממנו

הקישורים באתר זה עשויים לקחת אותך לאתרים אחרים שאינם בשליטתנו. קישורים לאתרים אחרים אינם מהווים אישור מאתנו לאתרים כאלה או למידע, מוצרים, פרסום או חומרים אחרים הזמינים באתרים אלה. אתה מאשר ומסכים שאין לנו אחריות לתוכן, לדיוק או לזמינות של מידע כלשהו המסופק על ידי אתרים מקושרים או אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם על ידי, הנובע או בקשר עם שימוש או הסתמכות על מידע, חומרים כלשהם, מוצרים או שירותים הזמינים באתרים כאלה או באמצעותם.


7. שִׁפּוּי

אתה מסכים להגן, לשפות ולשמור עלינו, על החברות הבנות, החברות המסונפות שלנו והדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים בהתאמה שלהם מפני ומול כל החבות, הנזק, התביעות, הפעולות, העלויות וההוצאות (כולל ללא הגבלה שכר טרחת משפט), בקשר עם או הנובע מהפרתך של כל אחד מתנאי שימוש אלה ו/או השימוש שלך באתר זה. אנו רשאים, במידת הצורך, להשתתף בהגנה על כל טענה או פעולה ובכל משא ומתן להסדר לגבי העניינים האמורים. שום הסדר שעלול להשפיע לרעה על זכויותינו או חובותינו לא יבוצע ללא אישורנו מראש ובכתב. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקבל הגנה ושליטה על כל תביעה או פעולה באופן בלעדי.


8. אחריות מוגבלת ואחריות

כל המידע באתר זה הוא לעיונך הכללי בלבד. איננו מקבלים אחריות כלשהי ביחס למידע זה.

השירותים והמידע של אתר זה מסופקים על בסיס "כפי שהם", "כפי שזמינים" ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש ובין אם משתמע, לרבות ללא הגבלה כל אחריות לגבי דיוק, שלמות, איכות, עמידה בזמנים, זמינות. , אי-הפרה של זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני אחרות או על סחירות או התאמה לכל מטרה מסוימת של המידע הכלול באתר זה מלבד אותן אחריות המשתמעות מהכלל ואינן מסוגלות להחריג, להגביל או לשנות לפי החוקים החלים על תנאי שימוש. בפרט, איננו מתחייבים שהמידע הכלול באתר זה יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות, שפגמים יתוקנו, או שהאתר או השרת שהופך אותו לזמין נקיים מכל וירוס או מרכיבים מזהמים או הרסניים אחרים.

בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, כלכלי או תוצאתי או נזק מכל סוג שהוא (לרבות ללא הגבלה נזקים בגין אובדן רווחים, הפסקת עסק, אובדן מידע או נתונים או אובדן שימוש ב- כל ציוד או תוכנה), מכל סוג שהוא, הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש במידע הכלול באתר זה או בכל עניין אחר הקשור לאתר זה, גם אם הדבר ידוע לנו.

אתה מבין ומסכים שכל מידע שיורד או הושג בדרך אחרת באמצעות השימוש באתר זה או בשירותים הוא על פי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית וכי אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או אובדן נתונים הנובעים מה הורדה של כל מידע כזה.

הגבלת האחריות הכלולה בתנאי שימוש אלה תחול במידה המרבית המותרת על פי החוקים החלים. בתחומי שיפוט שאינם מאפשרים החרגה או הגבלה של סוגים מסוימים של אחריות, האחריות שלנו תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת בחוק.

איננו תומכים, מתחייבים או מבטיחים מידע, חומר, מוצר או שירות כלשהו הנזכרים באתרי האינטרנט המקושרים. איננו ולא נהיה צד לכל עסקה בינך לבין צד שלישי כלשהו.


9. מדיניות הפרטיות

למידע על מדיניות הפרטיות והנהלים שלנו, עיין בהצהרת מדיניות הפרטיות שלנו. כאשר נאספים נתונים אישיים בקשר לשירותים, עליך להתייחס גם להסכמי המשתמש הרלוונטיים המקושרים לטופס שדרכו נאספים הנתונים האישיים שלך.


10. מָשׁוֹב

אם יש לך שאלה, בקשה או הערה בקשר לאתר זה, אנא שלח לנו בדואר אלקטרוני לכתובת: info@microdia.com

אתה מאשר ומסכים שנהיה חופשיים להעתיק, לחשוף, להפיץ או להשתמש בכל חומר אחר, לרבות ללא הגבלה, כל רעיונות, הצעות, הגשות, מידע או תקשורת אחרת המשודרת או פורסמה לאתר זה על ידך לכל מטרה כפי שאנו רואים. מתאים ללא אחריות או פיצוי לכל אדם או ישות.


11. בר הפרדה

במקרה שתנאי או הוראה של תנאי שימוש אלה ייקבעו על ידי כל רשות מוסמכת כבלתי חוקיים, בלתי חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה בכל מידה, תנאי או הוראה כאמור ייפרדו משאר התנאים וההוראות שיימשכו. להיות תקף במידה המרבית המותרת על פי החוקים החלים.


12. משיכה / ביטול

מדיניות הנסיגה/ביטול תואמת את התנאים וההגבלות הרווחים המפורטים בחוברות ובעלונים המתואמים. להבהרה, אנא צור קשר עם MICRODIA לפרטים. עם זאת, אם התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי מקוון, ייגבה חיוב בנקאי רווח של 2.5% מהעמלה עבור משיכה/ביטול.


13. הודעה

הודעות אליך עשויות להתבצע באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רגיל. אנו עשויים אך לא מחויבים לספק הודעות על שינויים בתנאי השימוש או בעניינים אחרים על ידי הצגת הודעות או קישורים אליך בדרך כלל באתר זה.


14. חוק וסמכות שיפוט

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוק של האזור המנהלי המיוחד של הונג קונג של הרפובליקה העממית של סין ("הונג קונג"). אתה מסכים להיכנע לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט בהונג קונג.


15. גרסה סינית

אם ישנה סתירה או אי התאמה בין הגרסה האנגלית של תנאי השימוש לבין התרגום שלה לסינית, הגרסה האנגלית תגבר. אם חלק כלשהו מהתרגום לסינית אינו ברור, יש להתייחס לגרסה האנגלית. התרגום לסינית לא יתורגם לאנגלית לצורך השוואה או פרשנות של הגרסה האנגלית.

תנאים והגבלות לכניסה והתנתקות לחשבון:

אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני הכניסה לחשבונך או יציאה ממנו. על ידי גישה ושימוש בשירותים שלנו, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים:

1. אבטחת חשבון:
א. אנו ממליצים בחום שתתנתק מחשבונך לאחר כל הפעלה, במיוחד בעת שימוש במקומות ציבוריים כגון בתי קפה, ספריות או מכשירים משותפים.
ב. אתה אחראי להגנה משפטית על חשבונך ולנקיטת אמצעים מתאימים כדי להבטיח את אבטחתו.
ג. לא נישא באחריות לכל גישה לא מורשית, שימוש לרעה או אובדן של חשבונך.

2. הליכי יציאה:
א. באחריותך להתנתק מחשבונך לאחר שתסיים להשתמש בשירותים שלנו.
ב. כדי להתנתק, אנא עקוב אחר הליך ההתנתקות הייעודי המסופק בפלטפורמה או באפליקציה שלנו.
ג. ודא שאתה מתנתק לחלוטין וודא שהתנתקת בהצלחה לפני שאתה עוזב את המכשיר או המקום הציבורי.

3. מקומות ציבוריים:
א. היזהר בעת כניסה לחשבונך במקומות ציבוריים, שכן מיקומים אלו עלולים להוות סיכון גבוה יותר לגישה לא מורשית.
ב. הימנע מהזנת מידע רגיש או ביצוע פעילויות סודיות בעת שימוש ברשתות ציבוריות או במכשירים משותפים.
ג. אנו ממליצים להשתמש בחיבורים מאובטחים ומוצפנים, כגון רשתות פרטיות וירטואליות (VPNs), בעת גישה לחשבון שלך במקומות ציבוריים.

4. הגנת חשבון:
א. שמור על אישורי החשבון שלך (שם משתמש, סיסמה וכל פרטי אימות אחרים) חסויים ומאובטחים.
ב. אל תשתף את פרטי הכניסה לחשבונך עם אחרים ואל תשתמש בסיסמאות שניתן לנחש בקלות.
ג. עדכן את הסיסמה שלך באופן קבוע ואפשר אמצעי אבטחה נוספים, כגון אימות דו-גורמי, אם זמין.

5. הגבלת אחריות:
א. אנו מתנערים מכל אחריות או חבות לכל אובדן, נזק או גישה לא מורשית לחשבונך הנובעים מכישלון שלך להתנתק כראוי או להגן על חשבונך כראוי.
ב. איננו אחראים לכל ההשלכות הנובעות מהשימוש שלך במקומות ציבוריים, מכשירים משותפים או רשתות לא מאובטחות כדי לגשת לחשבונך.

6. שינוי תנאים:
א. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
ב. באחריותך לעיין בתנאים וההגבלות מעת לעת עבור כל שינוי.
ג. המשך השימוש בשירותים שלנו לאחר השינויים מהווה הסכמה שלך לתנאים וההגבלות המעודכנים.